Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Orange Credit Hypotheken B.V. (‘Orange Credit’).

Gebruik van deze website

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Deze website is slechts ter informatie over de financiële producten en diensten die door Orange Credit worden aangeboden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website noch de websites of documenten waartoe via deze website toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze website zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Orange Credit zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Orange Credit uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze website wordt opgenomen of de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Orange Credit geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op een gebruiker van website.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie op deze site te downloaden, te verspreiden, te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orange Credit. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden.

E-mail disclaimer

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Orange Credit zendt, is niet gegarandeerd. Orange Credit raadt het u af om vertrouwelijke informatie per e-mail met Orange Credit te delen. Wanneer u berichten per e-mail aan Orange Credit zendt, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Wij garanderen niet dat naar ons verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De informatie die is opgenomen in e-mails van Orange Credit kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer een bericht onterecht is ontvangen, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door Orange Credit uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Orange Credit zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Orange Credit aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor klanten van Orange Credit.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

De informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De meest actuele disclaimer is altijd te vinden op deze website.

Informatie over ons

Orange Credit Hypotheken B.V.
Dr. Hub van Doorneweg 195
5026 RE Tilburg
Orange Credit wordt gecontroleerd door en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12044155. Orange Credit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65059816.